Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) dan Kaedah [Hingga 1hb Mac 2023]

RM30.00 RM32.50 you save RM2.50
 
 
 

Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam 

(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) 

Dan Kaedah-Kaedah
&
Administration Of Islamic Law 
(Federal Territories) Act 1993 (Act 505) 
And Rules 
 
[Hingga 1hb Mac 2023]
 

Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan suatu undang-undang yang berkaitan dengan penguatkuasaan dan pentadbiran undang-undang Islam, penubuhan dan organisasi Mahkamah-Mahkamah Syariah, dan perkara-perkara yang berhubungan dengannya.

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Detailed Contents Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) :

Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) adalah undang-undang yang mengatur hal-hal berkaitan dengan pentadbiran undang-undang Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan Malaysia. Undang-undang ini ditetapkan pada tahun 1993 dan telah mengalami beberapa perubahan dari segi kaedah dan peruntukan.

Berikut adalah beberapa peruntukan dan kaedah yang terkandung dalam Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) serta Kaedah [Hingga 20hb Mac 2018]:

  1. Pengenalan

Akta ini bertujuan untuk menyediakan pentadbiran undang-undang Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan. Ia mengandungi peruntukan berkaitan dengan bidang kuasa, pengurusan dan pentadbiran mahkamah syariah, pengurusan dan pentadbiran agama Islam, serta perlindungan hak-hak individu dalam hal ehwal undang-undang Islam.

  1. Bidang Kuasa Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa untuk memutuskan kes-kes undang-undang Islam seperti dalam perkara nikah, talak, nafkah, wasiat, wasiat waskiah, pengurusan harta pusaka, serta jenayah syariah. Mahkamah Syariah juga mempunyai bidang kuasa dalam perkara peribadi Islam seperti haji, zakat, dan lain-lain lagi.

  1. Pengurusan dan Pentadbiran Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah terdiri daripada hakim dan pegawai-pegawai mahkamah. Hakim yang dilantik hendaklah mempunyai pengetahuan, kebolehan dan pengalaman dalam bidang undang-undang Islam. Pegawai-pegawai mahkamah pula bertanggungjawab dalam hal-hal pengurusan kes, pentadbiran dan penyimpanan rekod mahkamah.

  1. Pengurusan dan Pentadbiran Agama Islam

Pengurusan dan pentadbiran agama Islam ditangani oleh Majlis Agama Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan (MAIWP). MAIWP bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan dengan penyebaran agama Islam, pengurusan dan pembangunan masjid, pembangunan pendidikan Islam, dan lain-lain lagi.

  1. Perlindungan Hak-Hak Individu dalam Hal Ehwal Undang-Undang Islam

Akta ini memberi perlindungan kepada individu dalam hal ehwal undang-undang Islam. Individu yang tidak beragama Islam tidak boleh dihadapkan kepada hukuman atau kewajipan undang-undang Islam. Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada individu yang memeluk agama Islam daripada dipaksa untuk mengamalkan atau meninggalkan sesuatu ibadah atau amalan agama.


Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) Contains:

Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505)
Administration of Islamic Law (Federal Territories) Act 1993 (Act 505)
Kaedah-Kaedah Baitul Mal (Wilayah Persekutuan) (Perbelanjaan dan Penggunaan) 1980
Baitul-Mal (Federal Territory) (Expenditure and Utilisation) Rules 1980
Kaedah-Kaedah Darul Kifayah 1987
Darul Kifayah Rules 1987
Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Kariah Wilayah Persekutuan 1987
Federal Territory Jawatankuasa Kariah Rules 1987
Kaedah-Kaedah Dar Assaadah 1990
Dar Assaadah Rules 1990
Kaedah-Kaedah Peguam Syarie 1993
Peguam Syarie Rules 1993
Kaedah-Kaedah Pentadbiran Undang-Undang Islam (Fi Bagi Perakuan Faraid) (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2008
Administration of Islamic Law (Fee for Faraid Certificate) (Federal Territories) Rules 2008
Kaedah-Kaedah Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah- Wilayah Persekutuan) (Cara Pendaftaran, Jagaan dan Pengajaran Mualaf) 2013
Administration of Islamic Law (Federal Territories) (Method of Registration, Care and Teaching of Mualaf) Rules 2013 
 

Find similar books to Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam : Akta/ Statutes

ISBN: 9789678929905
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller