Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486), Kaedah-Kaedah dan Perintah-Perintah (Hingga 5hb Februari 2023)

RM20.00 RM21.50 you save RM1.50
 
 
 

AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 (AKTA 486) 

KAEDAH-KAEDAH DAN PERINTAH-PERINTAH
ORDINAN PENGAMBILAN TANAH (PAMPASAN) 
(PERUNTUKAN KHAS) 1948
[P.T.M. Ord. 21/1948]
 
(Hingga 5hb Februari 2023)
 
 
Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486), Kaedah-Kaedah dan Perintah-Perintah & Ordinan Pengambilan Tanah (Pampasan) (Peruntukan Khas) 1948 [P.T.M. Ord. 21/1948]

Suatu Akta berhubungan dengan pengambilan tanah pentaksiran pampasan yang hendak dibuat kerana pengambilan itu, dan perkara-perkara lain yang bersampingan dengannya.

Detailed Contents Of Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) :

Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) adalah undang-undang di Malaysia yang mengawal pemindahan hak milik tanah oleh kerajaan untuk tujuan-tujuan awam. Akta ini memberikan kuasa kepada kerajaan untuk mengambil tanah dari individu atau syarikat yang memilikinya, dengan memberi bayaran yang munasabah kepada pemilik tanah tersebut.

Kaeadah-Kaedah Pengambilan Tanah 1997 dibuat di bawah Akta 486 dan terdiri daripada 18 kaedah yang menggariskan proses pengambilan tanah oleh kerajaan. Antara kaedah-kaedah tersebut termasuk:

  1. Kaedah 3 - Menetapkan bahawa pihak berkuasa yang hendak mengambil tanah hendaklah memberi notis bertulis kepada pemilik tanah mengenai niat untuk mengambil tanah tersebut.

  2. Kaedah 4 - Menetapkan bahawa pihak berkuasa hendaklah memberi maklumat yang mencukupi mengenai alasan pengambilan tanah dan nilai ganti rugi yang akan diberikan kepada pemilik tanah.

  3. Kaedah 5 - Menetapkan bahawa pemilik tanah boleh membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi sekiranya tidak berpuas hati dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak berkuasa.

  4. Kaedah 9 - Menetapkan bahawa pemilik tanah yang ingin menentang pengambilan tanah hendaklah memfailkan notis bertulis dengan pihak berkuasa.

  5. Kaedah 10 - Menetapkan bahawa pemilik tanah hendaklah mengemukakan bukti-bukti yang mencukupi mengenai nilai tanah tersebut sekiranya ingin memohon peningkatan nilai ganti rugi yang ditawarkan.

Perintah-Perintah Pengambilan Tanah 1982 pula adalah perintah yang dibuat di bawah Akta 486. Perintah-perintah ini memberikan garis panduan mengenai proses pengambilan tanah oleh kerajaan, termasuk:

  1. Perintah 2 - Menetapkan bahawa pihak berkuasa hendaklah memberi notis bertulis kepada pemilik tanah sekurang-kurangnya 30 hari sebelum memulakan pengambilan tanah.

  2. Perintah 3 - Menetapkan bahawa pihak berkuasa hendaklah mengambil kira pandangan awam sebelum membuat keputusan mengenai pengambilan tanah.

  3. Perintah 6 - Menetapkan bahawa pihak berkuasa hendaklah membayar ganti rugi kepada pemilik tanah, termasuk kos-kos yang berkaitan dengan pengambilan tanah seperti kos penilaian dan kos guaman.

  4. Perintah 8 - Menetapkan bahawa pemilik tanah hendaklah memberikan kebenaran bertulis kepada pihak berkuasa untuk mengambil tanah tersebut.


Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) Contains :

Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486)

Perintah Wilayah Persekutuan (Pengubahsuaian Akta Pengambilan Tanah 1960) 1974
Akta Pengambilan Tanah (Pindaan) (No. 2) 1977 (Akta A388)
Ordinan Pengambilan Tanah (Pampasan) (Peruntukan Khas) 1948(P.T.M. Ord. 21/1948)
Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Ubah Suaian Akta Pengambilan Tanah 1960) 2002
Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Pengambilan Tanah) 2009
Kaedah-Kaedah Pengambilan Tanah 2017
Kaedah-Kaedah Pengambilan Tanah (Borang Elektronik) 2017

Find more books like Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486): Akta
ISBN: 9789678929875
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller