Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Akta 758) & Perintah-Perintah (Hingga 1hb Oktober 2013)

RM31.00 RM35.00 you save RM4.00
 
 
 

Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Akta 758)

& Perintah-Perintah

(Hingga 1hb Oktober 2013)

  
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pengawalseliaan dan penyeliaan institusi kewangan, sistem pembayaran dan entiti berkaitan yang lain dan pengawasan pasaran wang dan pasaran pertukaran asing untuk menggalakkan kestabilan kewangan dan bagi perkara yang berhubungan, berbangkit atau bersampingan dengannya.


Detailed Contents of Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Akta 758) : 

Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Akta 758) adalah undang-undang di Malaysia yang memperkenalkan kerangka kawalseliaan dan pengawalseliaan untuk sektor perkhidmatan kewangan. Akta ini mempunyai beberapa objektif, termasuk mempromosikan kestabilan sistem kewangan, melindungi kepentingan pengguna perkhidmatan kewangan, dan menggalakkan inovasi dan perkembangan sektor perkhidmatan kewangan.

Perintah-Perintah (Hingga 1hb Oktober 2013) pula merujuk kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Perintah-perintah ini mengandungi butir-butir lanjut mengenai pelbagai aspek seperti kebenaran dan syarat-syarat pemberian perkhidmatan kewangan, keperluan pengurusan risiko, penyimpanan rekod, laporan kewangan, dan tadbir urus syarikat kewangan.

Secara keseluruhan, Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Perintah-Perintah (Hingga 1hb Oktober 2013) memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi pengawalseliaan dan kawalseliaan sektor perkhidmatan kewangan di Malaysia. Ini bertujuan untuk memastikan bahawa sektor ini terus berkembang dengan sihat dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat.

Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Akta 758) contains :

Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Akta 758)
Perintah Perkhidmatan Kewangan (Amaun Minimum Dana Modal atau Lebihan Aset Berbanding Liabiliti) (Orang Berlesen) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan (Syarikat Pemegangan Kewangan) (Ketidakpakaian dan Pemakaian dengan Ubah Suaian) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan (Instrumen Pembayaran yang Ditetapkan) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan (Pengecualian) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan (Amaun Minimum Dana Modal) (Orang yang Diluluskan) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan (Kontrak Insurans Am untuk Harta atau Liabiliti) 2013
Perintah Perkhidmatan Kewangan (Kehendak dan Pengemukaan Dokumen atau Maklumat) (Perniagaan Berdaftar) 2013
Find more books like Akta Perkhidmatan Kewangan 2013: Statutes
ISBN: 9789678924207
 
 

Latest releases

Get your copy today!
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
All Malaysia Law Index 2023 Bound Volumes (AMLI)*
Save RM79.00
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
All Malaysia Reports (AMR) 2023 Bound Volumes*
Save RM273.00
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
All Malaysia Tax Cases (AMTC) 2022*
Save RM73.00
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Personal Injury Reports 2023 Bound Volumes (PIR)*
Save RM142.00
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Cyber Law In Malaysia: Principles And Practices | 2024
Save RM12.50
Personal Injury Claims, 3rd Edition (2 Volumes) | 2023
Personal Injury Claims, 3rd Edition (2 Volumes) | 2023
Save RM72.45
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller