Akta Kastam 1967 (Akta 235), Peraturan-Peraturan & Perintah Terpilih (Disemak hingga 20hb April 2024)

RM35.00 RM37.50 you save RM2.50
 
 
 

Akta Kastam 1967 (Akta 235), Peraturan-Peraturan & Perintah Terpilih

(Disemak hingga 20hb April 2024)

 

Suatu Akta berhubungan dengan kastam.

Detailed Contents Of Akta Kastam 1967 (Akta 235) :

Akta Kastam 1967 (Akta 235) adalah undang-undang yang mengatur mengenai pentadbiran kastam di Malaysia. Akta ini memperuntukkan kuasa dan tanggungjawab bagi Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) dalam menjalankan urusan kastam di negara ini. Di bawah Akta ini, terdapat juga Peraturan-Peraturan dan Perintah Terpilih yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan maklumat lanjut mengenai pelaksanaan undang-undang tersebut. Berikut adalah beberapa butir-butir mengenai Akta Kastam 1967, Peraturan-Peraturan dan Perintah Terpilih:

  1. Definisi Akta Kastam 1967 memperuntukkan definisi bagi beberapa perkataan yang digunakan dalam undang-undang ini, seperti barang, kastam, pemilik barang, pengangkutan, pengilang, pembekal, pembekal perkhidmatan, pengeluaran, perdagangan, dan lain-lain.

  2. Kuasa dan Tanggungjawab Di bawah Akta ini, JKDM mempunyai kuasa dan tanggungjawab dalam menjalankan urusan kastam di Malaysia. Kuasa dan tanggungjawab ini merangkumi pelbagai aspek seperti pengawasan pengimportan dan pengeksportan barang, pengenalan duti kastam, pemungutan cukai dan duti kastam, perlaksanaan peraturan-peraturan kastam, dan lain-lain.

  3. Pelaksanaan Kastam Akta Kastam 1967 juga memperuntukkan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan kastam, seperti tempoh untuk mengemukakan kemasukan barang, pemilihan tempat kastam, tuntutan kastam dan cukai, dan lain-lain.

  4. Pembayaran Cukai dan Duti Di bawah Akta ini, terdapat peruntukan mengenai pembayaran cukai dan duti kastam. Ini termasuklah peraturan mengenai tarikh bayaran, kaedah pembayaran, penalti bagi kelewatan bayaran, dan lain-lain.

  5. Perlesenan Akta Kastam 1967 memperuntukkan peraturan-peraturan mengenai perlesenan seperti perlesenan pengimportan dan pengeksportan, perlesenan pengeluaran, dan lain-lain. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk mengawal aktiviti perdagangan dan pengangkutan barang di negara ini.

  6. Pengambilan Sampel dan Ujian Di bawah Akta ini, JKDM mempunyai kuasa untuk mengambil sampel barang untuk ujian dan mengawal mutu produk. Ini termasuklah peraturan-peraturan mengenai pengambilan sampel, penyimpanan sampel, hasil ujian dan penggunaan maklumat hasil ujian.

  7. Kesalahan dan Hukuman Akta Kastam 1967 memperuntukkan peruntukan mengenai kesalahan dan hukuman bagi pelanggaran undang-undang kastam.


Akta Kastam 1967 (Akta 235) Contains :

Akta Kastam 1967 (Akta 235)
Peraturan-Peraturan Kastam 2019
Peraturan-Peraturan Kastam (Ketetapan Kastam) 2007
Peraturan-Peraturan Kastam (Tribunal Rayuan) 2007
Perintah Kastam (Bidang Kuasa Tambahan Tribunal Rayuan Kastam) 2007
Peraturan-Peraturan Kastam (Pengkompaunan Kesalahan) 2020

More statutes like Akta Kastam 1967: Statutes

ISBN: 9789678930420
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller