Akta Francais 1998 (Akta 590) dan Peraturan-Peraturan & Franchise Act 1998 (Act 590) and Regulations (Hingga 5.10.2016)

RM19.69 RM22.50 you save RM2.81
 
 
 

AKTA FRANCAIS 1998 (AKTA 590) DAN PERATURAN-PERATURAN 

&
FRANCHISE ACT 1998 (ACT 590) AND REGULATIONS 
 
(HINGGA 5HB OKTOBER 2016)
 
Akta Francais 1998 (Akta 590)

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran, dan untuk mengawal selia, francais-francais, dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Franchise Act 1998 (Act 590)

An Act to provide for the registration of, and to regulate, franchises, and for incidental matters.

This book contains both the Malay and English versions.

Detailed Contents Of Akta Francais 1998 (Akta 590) :

Akta Francais 1998 (Akta 590) dan Peraturan-Peraturan & Franchise Act 1998 (Act 590) and Regulations adalah undang-undang dan peraturan-peraturan di Malaysia yang mengatur operasi dan pengurusan perniagaan francais di negara tersebut. Berikut adalah butiran mengenai Akta dan Peraturan-peraturan tersebut:

 1. Akta Francais 1998 (Akta 590)
 • Akta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perniagaan francais, termasuklah pihak peng-franchise dan pihak diberi francais (franchisee).
 • Akta ini juga memperkenalkan prinsip-prinsip transparansi, jujur, dan adil dalam urusan francais.
 • Antara lain, akta ini mengandungi definisi-definisi penting seperti definisi francais, peng-franchise, diberi francais, dan sebagainya.
 • Akta ini juga memperuntukkan keperluan bagi sesebuah francais untuk didaftarkan dengan Suruhanjaya Francais Malaysia sebelum ia dapat beroperasi.
 1. Peraturan-Peraturan & Franchise Act 1998 (Act 590) and Regulations (Hingga 5.10.2016)
 • Peraturan-peraturan ini dibuat di bawah Akta Francais 1998 dan memberikan maklumat lanjut tentang pengurusan francais.
 • Antara lain, peraturan-peraturan ini memperincikan tentang dokumen-dokumen yang perlu disediakan oleh peng-franchise, terma dan syarat francais, pembayaran royalti, dan sebagainya.
 • Peraturan-peraturan ini juga menggariskan persyaratan pengiklanan dan promosi francais, seperti pendedahan maklumat yang tepat, dan penggunaan istilah-istilah tertentu dalam promosi.
 • Selain itu, peraturan-peraturan ini menetapkan prosedur-prosedur untuk penyelesaian pertikaian yang berkaitan dengan francais.
 • Peraturan-peraturan ini diperbaharui pada 5 Oktober 2016 dan mungkin telah diubah atau dipinda dari masa itu.

Akta Francais 1998 (Akta 590)  Contains:

Akta Francais 1998 (Akta 590)
Franchise Act 1998 (Act 590)
Peraturan-Peraturan Francais (Borang dan Fi) 1999
Franchise (Forms and Fees) Regulations 1999
Peraturan-Peraturan Francais (Kelayakan Broker Francais) 1999
Franchise (Qualifications of a Franchise Broker) Regulations 1999
Peraturan-Peraturan Francais (Pengkompaunan Kesalahan) 1999
Franchise (Compounding of Offences) Regulations 1999 

Find more books like Akta Francais 1998 (Akta 590) dan Peraturan-Peraturan: Akta/Statutes
ISBN: 9789678926096
 
 

Latest releases

Get your copy today!
Malaysia's Largest Authorised Premium Reseller